Аллокин-Альфа


Сучасний підхід до лікування хронічного ендометриту вірусної етіології

 

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ЕНДОМЕТРИТУ ВІРУСНОЇ ЕТІОЛОГІЇ

 

С.Г. Приймак, О.А. Андрієць, С.А. Цинтар

Буковинський державний медичний університет,
кафедра акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології,
Обласна клінічна лікарня
м. Чернівці, Україна

 

Резюме У структурі запальних захворювань статевих органів, асоційованих з невиношуванням вагітності, важливе місце займає хронічний ендометрит . Представлений алгоритм діагностичного пошуку і контролю эфективності лікування хронічного ендометриту вірусної етіології. Перший етап лікування заключається в елімінації пошкоджуючого агента або зниженні його активності. З цією метою у вигляді монотерапії нами був використаний препарат АЛОКІН-альфа.

 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ

С.Г. Приймак, О.А.  Андриець, С.А. Цынтар

Буковинський государственный медицинський университет,
Кафедра акушерства и гинекологии с курсом детской и подростковой гинекологии

Резюме В структуре воспалительных заболеваний половых органов, ассоциированных с невынашиванием беременности, важное место занимает хронический эндометрит. Представлен алгоритм диагностического поиска и контроля эффективности лечения хронического эндометрита вирусной этиологии. Первый этап лечения заключается в элиминации повреждающего агента или снижении его активности. С этой целью в виде монотерапии нами был использован препарат АЛЛОКИН-альфа

 

MODERN APPROACH TO TREATMENT OF THE CHRONIC ENDOMETRITIS OF THE VIRUS ETIOLOGY

S. G. Priymak, O. A. Andriiets, S.A. Tsyntar
In the structure of inflammatory diseases of the sex organs associated with miscarriage of pregnancy, an important place is taken by chronic endometritis. An algorithm of diagnostic research and control over the efficacy of treatment of chronic endometritis of vital etiology  is presented. The first stage of treatment of chronic endometritis should be elimination of the damaging agent or reduction of its activity. For this purpose, the authors used the drug ALLOKIN-alpha as monotherapy.

 

Ключові слова: хронічний ендометрит, вірус простого герпеса, цитомегаловірус, алокін-альфа
 
Ключевые слова: хронический ендометрит, вирус простого герпеса, цитомегаловирус, аллокин-альфа

Key words: chronic endometritis, herpes simplex virus, citomegalovirus, allokin-alpha.   

 

Вступ
У структурі запальних захворювань статевих органів, асоційованих з невиношуванням вагітності, важливе місце займає хронічний ендометрит (ХЕ) [3]..
Хронічний ендометрит виникає частіше внаслідок неадекватного лікування гострого ендометриту, чому сприяють неодноразові вишкрібання слизової оболонки матки з приводу кровотеч, залишки шовного матеріалу після кесарева розтину, внутрішньоматкові контрацептиви. В теперішній час провідне місце в етіології захворювання займає змішана вірусно-бактеріальна інфекція. Як інфікованість, так і захворюваність вірусними інфекціями надзвичайно висока у всьому світі, з вираженою тенденцією до невпинного росту у всіх вікових групах [4].

У 80-90% спостережень ХЕ зустрічається у жінок репродуктивного віку, викликаючи порушення менструального циклу (47%) і репродуктивної функції (67%), безпліддя (60-87%), невдалі спроби ЕКЗ (37%), невиношування вагітності ( 60,5-86,7%).

Патогенетично обгрунтована комплексна терапія ХЕ повинна грунтуватися на результатах мікробіологічного, імунологічного та морфологічного дослідження ендометрія [1].

На першому етапі лікування необхідно елімінувати пошкоджуючий агент або знизити його активність. Другий етап лікування ХЕ повинен бути спрямований на відновлення морфофункціонального потенціалу тканини і усунення наслідків вторинних ушкоджень: корекція метаболічних порушень і наслідків ішемії, відновлення гемодинаміки і активності рецепторного апарату ендометрія  [5].


Мета і завдання дослідження. Показати ефективність препарата Аллокін-альфа у вигляді монотерапії на перебіг хронічного вірусного процесу [2].


Матеріали та методи

Нами проведено обстеження 30 пацієнток репродуктивного віку (18-38) із звичним невиношуванням вагітності різного генезу і хронічними вірусними інфекціями.

У всіх пацієнток були лабораторні ознаки носійства цитомегаловірусу (ЦМВ)  і вірусу простого герпесу (ВПГ), двічі підтверджені методом ПЛР при дослідженні зішрібка з цервікального каналу на 5-7 дні менструального циклу.
З метою елімінації віруса та знижения його активності  нами був застосований препарат. Аллокін-альфа, який  відноситься до імунотропних лікарських препаратів. Його дія спрямована на посилення розпізнавання вірусних антигенів та інфікованих клітин натуральними (природними) кілерами, нейтрофілами та іншими ефекторними системами природного імунітету, відповідальними за елімінацію вірусу. 
Препарат призначають у першу фазу менструального циклу (з 1 дня). Препарат вводять підшкірно, у дозі 1 мг сухої речовини, розведеного в 1 мл фізіологічного розчину, з інтервалом 48 годин (через день). Всього на курс лікування рекомендовано 6 ін'єкцій.


Результати та їх обговорення

В залежності від результатів обстеження методом ПЛР пацієнтки були розділені на 3 групи: 1 група - ЦМВ-8 (26,7%), 2 група - ВПГ - 14 (46,7%), 3 група - поєднання ВПГ і ЦМВ- 8 ( 26,6%) (рис.1).
Всім пацієнткам у першу фазу менструального циклу одноразово проводили монотерапію  препаратом Аллокін-альфа за стандартною схемою (1,0 мл п / к через день 6 ін'єкцій). При проведенні терапії в жодному разі не виявлено клінічної маніфестації цитомегаловірусу і ВПГ, а також побічних ефектів і алергічних реакцій. Результати терапії препаратом Аллокін-альфа представлені на рис.2.
Перше контрольне обстеження, проведене через 2 місяці, виявило ДНК ЦМВ у 85% пацієнток, а ВПГ у 66,7%.

Повторне контрольне обстеження, проведене через 3 місяці, виявило повну елімінацію ЦМВ у 82,8% пацієнток, а ВПГ у 79,8%.

Найменш сприятливою в плані стандартної схеми терапії з'явилася група з поєднанням ЦМВ і ВПГ. У даного контингенту пацієнток ефективність склала 45%, що, мабуть, є підставою для вибору альтернативної схеми лікування, а також розширення групи хворих для отримання більш достовірних результатів.

При подальшому динамічному спостереженні протягом 1 року у жодної пацієнтки не було зареєстровано епізодів рецидиву вірусної інфекції. Вагітність настала у 19 жінок. У 14 вагітність завершилася народженням живих доношених дітей без ознак вірусного інфікування, у 5- вагітність триває. Рецидивів герпес вірусної інфекції під час вагітності також не було зареєстровано.


Висновки

Таким чином, одноразовий курс лікування препаратом Аллокін-альфа у вигляді монотерапії надав виражений позитивний ефект на перебіг хронічного вірусного процесу. Виходячи з вищевикладеного, призначення препарату Аллокін-альфа слід вважати виправданим при проведенні лікування хронічного ендометриту у жінок з вірусними інфекціями та звичним невиношуванням вагітності.


Перспективи подальших досліджень
Саме значна кількість морфологічних варіантів патології значно ускладнює верифікацію діагнозу хронічного ендометриту. Тому необхідно розробити алгоритм діагностичного пошуку, що дозволить вірогідно діагностувати хронічний ендометрит.


Література:
1. Ершов Ф.И. Лекарственные средства, применяемые при вирусных заболеваниях: Руководство для врачей. / Ф.И. Ершов, М.Г.Романцов. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007.- 363с.
2. Исаков В.А. Аллокин-альфа в комплексной терапии рецидивирующей герпетической инфекции / В.А.Исаков, Е.И.Архипова, О.В.Азовцева //Terra Medica Nova.- 2009.-№3.- С.1-4.
3. Макаров О.В. Невынашивание беременности, инфекция, врождённый иммунитет. / О.В.Макаров, Л.В.Ковальчук, Л.В. Ганковская.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008.- 175c.
4. Шуршалина А.В. Хронический эндометрит у женщин с патологией репродуктивной функции: Автореф.дис… / А.В. Шуршалина.- СПб.: 2007.- 38c.
5. Judlin P.G., Thiebaugeorges O. Physiopathologie, diagnostic et prise en charge des infections gОnitales hautes. Pelvic inflammatory diseases // GynОcologie ObstОtrique & FertilitО, 2009.- 172–182c., 2007.-20с.

 

all st voitseva

Рис. 1. Розподіл обстежених пацієнток по групах в залежності від виявленого збудника.

 

all st voitseva1

Рис. 2. ЕФЕКТИВНІСТЬ препарату АЛЛОКІН-альфа (монотерапія) у жінок з вірусною інфекцією (власні дані).

УДК 618.14-002-08
С.Г. Приймак, О.А. Андрієць, С.А. Цинтар

Автор:

Pryimak

 

ПРИЙМАК СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА

к.мед.н., асистент

Буковинський державний медичний університет, кафедра акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології

м. Чернівці, вул. Головна 129, тел. 0505743745

Аллокин-Альфа - препарат нового поколения с широким спектром противовирусной активности и иммунокорригирующего действия, по отношению не только к вирусным но и к бактериальным возбудителям.

Аллокин-альфа широко применяется для лечения папилломавирусной инфекции и герпеса.

Аллокин-Альфа

препарат нового поколения с широким спектром противовирусной активности и иммунокорригирующего действия, по отношению не только к вирусным но и к бактериальным возбудителям.
Аллокин-альфа широко применяется для лечения папилломавирусной инфекции и герпеса.

Для просмотра более подробной информации по препарату, пожалуйста подтвердите, что Вы являетесь медицинским специалистом:

GFMG © 2014г Украина (044) 239-26-41